รายการวิทยุ เสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom
ผลิตขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นรายการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังที่เป็
นเยาวชนคนหนุ่มสาว นักเรียน นิสิต นักศึกษา
รายการมีเนื้อหาสาระที่คนในวัยทำงานเมื่อได้ฟังแล้วจะได้ประโยชน์เช่นกั
น เป็นรายการที่นำเสนอข้อคิด ข้อเตือนใจ
คำสอนต่างๆที่เป็นเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ
มีความชื่นชมยินดี และมีสันติสุขในใจ

ตอบคำถามตอนที่ 4 การชื่นชมยินดีในความทุกข์ยาก

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
4. การฟังคลิปประกอบ หัวข้อ “การชื่นชมยินดีในความทุกข์ยาก ” กรุณาเลือก

เลือกตอนต่อไป

ตอนที่ 1 เสรีภาพในการดำเนินชีวิต

ตอนที่ 2 การพูดความจริงต่อกัน

ตอนที่ 3 รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง