“นับพระพร”
(Count the Blessings)”

บทเรียน “นับพระพร”

โดย ดร.จริยา ศรมยุรา

รุ่นที่ 1

ช่วงเวลาเรียน

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เนื้อหา

10 บทเรียน

เกณฑ์การเรียนจบ

ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

เกี่ยวกับรายวิชา

“ นับพระพร (Count the Blessings)”
จะนำผู้เรียนไปพบกับประสบการณ์ชีวิตของผู้นำคริสตชนที่มาจากต่างสาขาอาชี
พ แต่ละท่านมีเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตอย่างไร จึงมีชีวิตที่เป็นพร
ไม่เพียงต่อตนเอง แต่ยังส่งต่อพรนั้นให้แก่ครอบครัว ผู้คนที่อยู่รอบข้าง
ตลอดจนชุมชนและสังคม
หลักสูตร นับพระพร นี้ได้จัดเตรียมชีวิตที่เป็นพรของคริสตชน ..85…ท่าน
ผู้เรียนสามารถเรียนได้จากการชมวีดิโอของแต่ละท่าน
และหลังจากนั้นให้ทำแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินผล
1. ดร.วิกโก โซการ์ด มิชชันนารี ผู้ก่อตั้ง องค์การเสียงสันติ
/นักสื่อสารมวลชน
2. ศจ.ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ ประธาน คณะกรรมการอำนวยการเสียงสันติ
3. ศจ.ดร. มาโนช แจ้งมุข ประธาน สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
4.
( พิมพ์ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ให้ครบทุกคน )

แบบทดสอบ

1. ผู้เรียนได้เลือกชมวีดิโอของท่านใดบ้าง (กรุณาพิมพ์ ชื่อและนามสกุล)
1. ชื่อ สกุล………….ได้รับแรงบันดาลใจในเรื่อง………………. (10 คะแนน)
2. ชื่อ สกุล………….ได้รับแรงบันดาลใจในเรื่อง………………. (10 คะแนน)
3. ชื่อ สกุล…………ได้รับแรงบันดาลใจในเรื่อง……………….. (10 คะแนน)

4. ชื่อ สกุล…………ได้รับแรงบันดาลใจในเรื่อง………………… (10 คะแนน)
5. ชื่อ สกุล…………ได้รับแรงบันดาลใจในเรื่อง………………… (10 คะแนน)
6. ชื่อ สกุล…………ได้รับแรงบันดาลใจในเรื่อง………………… (10 คะแนน)
7. ชื่อ สกุล………….ได้รับแรงบันดาลใจในเรื่อง………………… (10 คะแนน)
8. ชื่อ สกุล…………ได้รับแรงบันดาลใจในเรื่อง…………………. (10 คะแนน)

2. ผู้เรียนคิดว่าชีวิตที่เป็นพรของท่านใดที่สร้างแรงบันดาลใจ
ให้กำลังใจกับผู้เรียนมากที่สุด
( กรุณาตอบ 1 ท่าน พร้อมให้เหตุผลว่าสร้างแรงบันดาลใจ ให้กำลังใจ อย่างไร)
1. ชื่อ สกุล …………เหตุผล…………………………………….. (20 คะแนน)

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อช่วยเสริมสร้างชีวิตและจิตวิญญาณของผู้เรียนให้เติบโต
    มีชีวิตที่เกิดผลและเป็นพรต่อตัวเองและผู้อื่น
  2. เพื่อขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี ด้วยการนับพระพรที่เข้ามาในชีวิต
    และสามารถเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้า

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

คอร์สนับพระพรนี้ มีคลิปวีดิโอชีวิตที่เป็นพรของคริสตชนจัดเตรียมไว้ให้ท่านชม
85 ท่าน
-แบบทดสอบจะแบ่งออกเป็น 10 ชุดด้วยกันแต่ละชุดมีวีดิโอ 8 คลิป (
ชุดสดท้าย ชุดที่ 10 จะมี 13 คลิป)
-ให้ผู้เรียนเลือกชมวีดิโอของท่านใดก็ได้ 8 คน
-เมื่อชมวีดิโอจบ ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบที่เตรียมไว้ให้ โดยกรอกข้อความ
-ผู้เรียนจะต้องทำคะแนนให้ได้ 60% ของคะแนนรวม 100%
เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว
-เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลแล้ว
เราจะส่งใบประกาศนียบัตรไปให้
-ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบชุดที่ 2….และชุดต่อๆไปได้ จนถึงชุดที่ 10
และเมื่อผู้เรียนเรียนครบ 10 ชุด ทางเราจะมีของขวัญพิเศษส่งไปให้

อาจารย์ผู้สอน

ดร.จริยา ศรมยุรา

ปริญญาตรี:

กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพฯ

ปริญญาโท:

การบริหาร การตลาด (M.B.A) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ

ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

ศาสนศาสตร์ International Theological Seminary (ITS) แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอก:

ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ (Academic Excellence)

ประกาศนียบัตร:

ธุรกิจระหว่างประเทศ City of London College (Polytechnic), ลอนดอน ประเทศอังกฤษและอื่นๆ

อาจารย์จิตสุภา แต๊ะเทอ

ปริญญาตรี:

ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาโท:

(Master of Ministry) พระคริสตธรรมศาสนศาสตร์สากล GLOBAL THEOLOGICAL INSTITUTE

อาจารย์ปวิชญา แดงเรือน

ปริญญาตรี:

สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (B.A.) วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ