“เสียงแห่งปัญญา”
(Voice of Wisdom)

บทเรียน “เสียงแห่งปัญญา”

โดย ดร.จริยา ศรมยุรา

รุ่นที่ 1

ช่วงเวลาเรียน

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เนื้อหา

10 บทเรียน

เกณฑ์การเรียนจบ

ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

เกี่ยวกับรายวิชา

“เสียงแห่งปัญญา” (Voice of Wisdom) นำเสนอเกี่ยวกับข้อคิด ข้อเตือนใจ คำสอน แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ฟังทั่วไป ที่ให้ความสนใจในการดำเนินชีวิตให้เปี่ยมล้นด้วยความชื่นชมยินดี มีความหวังและมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในมุมมองและบริบทของคริสตชน ขอพระเจ้าประทานพระพร และสติปัญญาอันดีเลิศแก่ทุกท่านในการที่จะนำไปปฎิบัติใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดผลมากมาย

เนื้อหาในรายวิชา “เสียงแห่งปัญญา” (Voice of Wisdom) ประกอบด้วย

บทที่ 1 เสรีภาพในการดำเนินชีวิต

บทที่ 2 การพูดความจริงต่อกัน

บทที่ 3 รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง

บทที่ 4 ความชื่นชมยินดีในความทุกข์ยาก

บทที่ 5 อย่ากระวนกระวายใจ

บทที่ 6 อย่ากล่าวโทษผู้อื่น

บทที่ 7 การให้อภัย

บทที่ 8 บากบั่น มุ่งหน้าสู่หลักชัย

บทที่ 9 ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ

บทที่ 10 ความซื่อสัตย์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญา
  2. เพื่อเสริมสร้างชีวิตผู้เรียนให้เป็นคนที่มีคุณธรรม และจริยธรรม
  3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมชีวิตของผู้เรียนให้เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี มีความหวัง และมีสันติสุข

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

กรณีที่ผู้เรียน เรียนได้เพียง 5 บทเรียน เท่านั้นและไม่สามารถเรียนต่อ

จะได้รับเพียงของที่ระลึก แต่จะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร มีการวัด

และประเมินผลผ่านบทเรียน ที่เป็นเนื้อหารายวิชา ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบ

ทั้งหมด 10 บทเรียน ซึ่งผู้เรียนจะต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้

ร้อยละ 60 ขึ้นไป เสียงสันติจึงจะส่งใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึกไปให้

อาจารย์ผู้สอน

ดร.จริยา ศรมยุรา

ปริญญาตรี:

กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพฯ

ปริญญาโท:

การบริหาร การตลาด (M.B.A) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ

ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

ศาสนศาสตร์ International Theological Seminary (ITS) แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอก:

ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ (Academic Excellence)

ประกาศนียบัตร:

ธุรกิจระหว่างประเทศ City of London College (Polytechnic), ลอนดอน ประเทศอังกฤษและอื่นๆ

อาจารย์จิตสุภา แต๊ะเทอ

ปริญญาตรี:

ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาโท:

(Master of Ministry) พระคริสตธรรมศาสนศาสตร์สากล GLOBAL THEOLOGICAL INSTITUTE

อาจารย์ปวิชญา แดงเรือน

ปริญญาตรี:

สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (B.A.) วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ